HRIS@Korat2

โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน


ที่ตั้ง  หมู่ 10 บ้านตลิ่งชัน ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  17 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  190 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  80.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายไพรวัลย์ ขยายวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายสถิตย์ อดทน ครู
3. นายสุธี ฉิมโห้ ครู
4. นางสุนิสา จิ๋ววิเศษ ครู
5. นางนงนภัสกันย์ บุญคุณยังพงษ์ ครู
6. นายสุทธิลักษ์ หยิบยก ครู
7. นายบุณยกร โจทย์กิ่ง ครู
8. น.ส.นันทิดา พวงกระโทก ครู
9. นายสุริยนต์ อยู่พงษ์ทอง ครู
10. น.ส.อารยา ปุ้มกระโทก ครู
11. นายพยัคฆ์ เชื้อกล้า ครู
12. น.ส.เพ็ญพิมล นามกระโทก ครูผู้ช่วย
13. นายสุเมธ เมธาวรนนท์ ครูผู้ช่วย
14. นายชัยยงค์ บุญไธสง ครูผู้ช่วย
15. น.ส.กัญญารัตน์ ดาดผักแว่น ครูผู้ช่วย
16. น.ส.กนกเกศวร์ บุญเสริม ครูผู้ช่วย
17. น.ส.อัญชลี ปรากฎหาญ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.มณฑิรา สุสันหกนก ครูผู้สอน
2. นายธวัชชัย ฤาชา ครูผู้สอน
3. น.ส.ณรัฐนันทน์ ทัศนรวมครบุรี
4. นายวิเชียร ยื่นกระโทก

แผนที่