HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด


ที่ตั้ง  หมู่ 2 หนองจาน ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  39 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  1116 คน
จำนวนห้องเรียน  32 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  50.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  3.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 39 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.ละเอียด แซ่คู ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางพิมลพรรณ รุจิระวิจักขณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3. น.ส.สุดารัตน์ บังกระโทก ครู
4. น.ส.อารีรัตน์ เดสันเทียะ ครู
5. น.ส.ธัญวลัย สังฆมณี ครู
6. น.ส.จิระนันท์ จันทบาล ครู
7. นางศศิธร ชิณศรี ครู
8. นางนวรัตน์ ทิศกระโทก ครู
9. น.ส.สาลี่ แคร่กระโทก ครู
10. น.ส.พันนิภา ดาผา ครู
11. น.ส.ปัญณิศา กาญจน์อนุกูล ครู
12. นางโสพิศรดา แสงฤทธิ์ ครู
13. นายวิรุจน์ อภัยศิลา ครู
14. น.ส.นวินดา กลิ่นขจร ครู
15. นางกมลวัลย์ รัตนกุล ครู
16. น.ส.ลดารัตน์ โพธิ์สันเทียะ ครู
17. นายภูบดินทร์ หาญกลาง ครู
18. น.ส.นภเกตน์ กองเงิน ครู
19. น.ส.สุดาณิษา ปัทมสกุลชัย ครู
20. นายณรงค์ วงษานนท์ ครู
21. น.ส.วรรนิภา มั่งมูล ครู
22. น.ส.ปริศนา ห่วงกระโทก ครู
23. น.ส.บัณฑิตา เพิ่มพิบูลย์ ครู
24. น.ส.พวงผกา มะสีผา ครู
25. น.ส.เพ็ญทิวา โฉมงาม ครู
26. นางวราภา วงษานนท์ ครู
27. น.ส.พริ้มเพรา มุ่งกลาง ครู
28. นางอาภัสรา ดวงกระโทก ครูผู้ช่วย
29. น.ส.จริยา แผนพิมาย ครูผู้ช่วย
30. น.ส.ณัชชา ซึมกระโทก ครูผู้ช่วย
31. น.ส.จุฑาพร ตลับทอง ครูผู้ช่วย
32. น.ส.จิราพร อ้อมนอก ครูผู้ช่วย
33. น.ส.ปวีณา โทนตะขบ ครูผู้ช่วย
34. น.ส.นภชนก ซาบำเหน็จ ครูผู้ช่วย
35. น.ส.ลลิตา โมงกระโทก ครูผู้ช่วย
36. น.ส.กิตยาภัทร์ ลมเชย ครูผู้ช่วย
37. น.ส.ภาวิณี อาษาวัง ครูผู้ช่วย
38. น.ส.สุปรียา เพ็ชรโยธา ครูผู้ช่วย
39. น.ส.กมลพรรณ ตั้นสูงเนิน ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.นพศร เกียรติวีราภรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. น.ส.สุนันท์ จากโคกสูง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

แผนที่