HRIS@Korat2

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านป่าเพ็ด ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  36 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  831 คน
จำนวนห้องเรียน  26 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  27.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  1.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 36 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายอาริยะ วาทไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายบุญเลิศ จันทร์เดช รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3. นายสุเทพ ปักเคทัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
4. น.ส.ทัศภรณ์ ตุ่นกระโทก ครู
5. น.ส.อลิสา เทียมทะนง ครู
6. นายปุญญฤทธิ์ วิทยอุดม ครู
7. นางภัทรา พื้นนวล ครู
8. น.ส.จุฑาภรณ์ แสงแก้ว ครู
9. น.ส.จิตรกัญญา แสงใส ครู
10. นางรัศมี ครุธาโรจน์ ครู
11. น.ส.เอมอร มณีศรี ครู
12. นายอมรินทร์ อักโข ครู
13. นางสุกัญญา แก้วสีพรม ครู
14. นางกนกรัชต์ ศรีกุฎ ครู
15. น.ส.เปรมใจ จิตตวิบูลย์ ครู
16. นางกนกวรรณ กุลจิตจิเพชร ครู
17. น.ส.สุภาพร มณีสัย ครู
18. น.ส.สุวรรณ์ บุญผูก ครู
19. น.ส.เบญจวรรณ ตั้งชารี ครู
20. นายกรกิตติชัย สุทธิ ครู
21. น.ส.เอกธิดา จิตตะมาภัย ครู
22. น.ส.วิภาวรรณ โกธิศรี ครู
23. นายปราโมทย์ มดแสง ครู
24. นายจักรกฤษณ์ น้อยคำภา ครู
25. น.ส.อัจฉรา รัตนชัย ครู
26. น.ส.ศิริพร ขวัญมั่น ครู
27. นางมณีรัตน์ ผลาทิพย์ ครู
28. น.ส.ดรัลพร คงพะเนา ครู
29. น.ส.สลิลทิพย์ ปานาสา ครูผู้ช่วย
30. น.ส.พรมณี พันลิวงษ์ ครูผู้ช่วย
31. นายกฤษฎาวุธ ชุมสงฆ์ ครูผู้ช่วย
32. นายภาณุวัฒน์ นามสว่าง ครูผู้ช่วย
33. น.ส.ชุติมา คงกระโทก ครูผู้ช่วย
34. นายอนุชิต อารมณ์เพียร ครูผู้ช่วย
35. นายวุฒิภัทร วาปีทำ ครูผู้ช่วย
36. น.ส.วนิดา มีเพ็ชร ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางหอมหวน อำภาผล
2. น.ส.วิภาดา เสนานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. น.ส.อาภรณ์ ชำนาญกิจ พี่เลี้ยงเด็กพิการ

แผนที่