HRIS@Korat2

โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี


ที่ตั้ง  หมู่ 1 หนองคล้า ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  32 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  771 คน
จำนวนห้องเรียน  23 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  0.50 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  1.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายเกียรติณรงค์ หงษ์แปลง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางนฤมล อัครกตัญญู ครู
3. นางริญญารัศมิ์ ศิริกาญนสกุล ครู
4. นางวนิดา พลโลหะ ครู
5. น.ส.สุกัญญา ศรีสันต์ ครู
6. นายนันทพัทธ์ ชนะภัย ครู
7. น.ส.ชนิตา หวังทวีวงศ์ ครู
8. นางกาญจนา พหลศักดิ์ ครู
9. นายสุพรรณ ตานา ครู
10. น.ส.ดารากร พิชิตชัยปฐมพร ครู
11. น.ส.รุ้งณภา ทองเพชร ครู
12. นางพจนา สินมาก ครู
13. นางจุฑารัตน์ บุทธิจักร์ ครู
14. นางอำไพ จีบโพธิ์ ครู
15. น.ส.ภาณินี สุทธิศักดิ์ ครู
16. นางเอ็มอร หงำกระโทก ครู
17. น.ส.มลธิชา เกริ่นกระโทก ครู
18. นางยศวดี บุตรกระโทก ครู
19. นายทวีรัตน์ ผึ่งบรรหาญ ครู
20. น.ส.พักตร์วิภา บุญประสิทธิ์ ครู
21. น.ส.ภัสรา ตุ้มสูงเนิน ครู
22. นางบุปผา ทรัพย์รัตนภักดี ครู
23. นายสงกรานต์ สร้อยบัว ครู
24. นางกัญญา พันธ์ศรี ครูผู้ช่วย
25. น.ส.พรกนก พิลาศรี ครูผู้ช่วย
26. น.ส.ปฐมาวดี นิยาทองหลาง ครูผู้ช่วย
27. น.ส.สุดารัตน์ แสไพศาล ครูผู้ช่วย
28. น.ส.ปัทมา ประดาศรี ครูผู้ช่วย
29. นางสุชานาถ ผึ่งบรรหาญ ครูผู้ช่วย
30. น.ส.เกวลิน ประเสริฐสุข ครูผู้ช่วย
31. น.ส.วิภาวี ชูนาม ครูผู้ช่วย
32. น.ส.หนึ่งพธู ขามาลา ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.สุกัญญา พิพิธภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นางอรพิน สงวนศิลป์ ครูผู้สอน
3. นายสุเทพ พยัคฆ์มะเริง

แผนที่