HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  20 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  374 คน
จำนวนห้องเรียน  14 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  53.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายวิทูล เฉียบกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.ขนิษฐา ปัจจัยโก รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3. นางนภาดา จันทรภูมิ ครู
4. นางสไบแพร พืชทองหลาง ครู
5. น.ส.วิไลลักษณ์ ปลอดกลาง ครู
6. นางวรรณภา ผินโพธิ์ ครู
7. นายพงศกร คงสรรค์เสถียร ครู
8. นางสำราญ มิ่งชัย ครู
9. นางอนงค์ พลยุทธภูมิ ครู
10. นางสุทธิกา ไหว้พรหม ครู
11. นางนันทิกา สุวรรณรงค์ ครู
12. นายธวัชชัย ใคร่กระโทก ครู
13. น.ส.นัยเนตร คำนาม ครู
14. นางพรสวรรค์ คร่ำสุข ครู
15. น.ส.พรนัชชา รมย์นุกูล ครู
16. นางจริญญา ยติกร ครู
17. นางอำนวย ฤทธิญาณ ครู
18. นางสุพรรณา พันธุ์รอด ครู
19. นายอภิวัฒน์ ยติกร ครู
20. น.ส.อุทัยวรรณ ผิวอ่อน ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายธงชัย แทนจะโปะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. น.ส.สุทธ์ศิริ คันธาจิตร์สกุล
3. นายบุญเลี้ยง จาบกระโทก

แผนที่