HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก


ที่ตั้ง  หมู่ 6 หนองบุนนาก ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  21 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  370 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  65.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 21 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายสุภาพ สังทองห้าว รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3. นางธิดารัตน์ วรรณพันธ์ ครู
4. น.ส.ศิริลักษณ์ วีระพัง ครู
5. น.ส.ธีราพร แสนคำ ครู
6. นายสมนึก หันกลาง ครู
7. นายคมสัน ยงเพชร ครู
8. น.ส.สุดาพร มูลนิธิธรรม ครู
9. น.ส.วิลาวรรณ เสนนอก ครู
10. นายเจษฎาภรณ์ เข็มรัมย์ ครู
11. นายวัชรากร คงอาจ ครู
12. นายอภินันท์ ข่าขันมะลี ครู
13. นายครรชิต ชำนิประโคน ครู
14. นายธนกฤต นาคทะเล ครู
15. น.ส.ธมกร พลสุวรรณ ครู
16. นางรัชนี รักษ์ทินสกุล ครู
17. นางเก็จรวี สันโต ครู
18. นายไพบูลย์ รักษ์ทินสกุล ครู
19. ส.อ.หญิงวัลยาภรณ์ ศรีสุธรรม ครูผู้ช่วย
20. ว่าที่ร.ต.วรวิทย์ ประดับจันทร์ ครูผู้ช่วย
21. น.ส.ฤดีรัตน์ ลัทธิวรรณ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.มลิวัลย์ ถึงอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นางจารุณี ฟอกสันเทียะ

แผนที่