HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านสารภี


ที่ตั้ง  หมู่ 1 สารภี ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  19 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  345 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 19 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสมพร พานอิ่มมะเริง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.ชวัลลีย์ แนบสนิทวงศ์ ครู
3. น.ส.กษมา นิเรียงรัมย์ ครู
4. นายไพศาล ตากกระโทก ครู
5. นายวุฒิไกร ไกรสน ครู
6. นางภัทรธิดา ตากกระโทก ครู
7. นางสุจิตตรา จันทรสมบัติ ครู
8. น.ส.มัณฑนา คงผาสุข ครู
9. น.ส.ชลลดา แนบสนิทวงศ์ ครู
10. น.ส.วนัฐชนก จันทรักษา ครู
11. น.ส.ภคนันท์ บุญยาตรา ครู
12. น.ส.ขวัญจิรา สินจริยานนท์ ครู
13. นางทิชานันท์ ไกรสน ครู
14. น.ส.จิณณ์กมล ภูมิพิพัฒน์เดชา ครู
15. น.ส.อนงค์ กันกระโทก ครู
16. น.ส.ศศมล สุริพล ครู
17. นายภัคคิไนย เมืองพนัส ครูผู้ช่วย
18. น.ส.ระพีพรรณ พรตะคุ ครูผู้ช่วย
19. น.ส.นัยย์เนตร นามสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.วาสนา จุกแก้ว
2. น.ส.ภัทรนิธ์ ขมสูงเนิน
3. นายสมัย อินทร์โพธิ์กลาง

แผนที่