HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านพระ


ที่ตั้ง  หมู่ 3 พระ ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  17 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  342 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  90.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายธนากรณ์ ปะเสทะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายพุทธา ศรีเนตร ครู
3. น.ส.สุนทรี ทมกระโทก ครู
4. น.ส.อรุณรัตน์ ขยันดี ครู
5. นายพิธี เชื่อมกลาง ครู
6. น.ส.นฤมล ถึงอินทร์ ครู
7. น.ส.จุฑามาศ คำเหลา ครู
8. นางลาวัลย์ พักตร์เพียงจันทร์ ครู
9. น.ส.จารุพักตร์ สีลา ครู
10. น.ส.ยุพาวรรณ ต่วนสูงเนิน ครู
11. น.ส.ปทุมมาศ ฉิมทะเล ครู
12. นางปาริฉัตร แตงกระโทก ครู
13. นายอรรถพล มั่นสมบูรณ์ ครู
14. น.ส.ชุติกาญจน์ พยัคฆะ ครูผู้ช่วย
15. นายประจักษ์ ฟักกระโทก ครูผู้ช่วย
16. น.ส.ยุพดี ขนชัยภูมิ ครูผู้ช่วย
17. น.ส.ศิริรัตน์ ศรีสุระ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.นันท์นภัส เดชพิพัฒน์เมธี เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. น.ส.ชวนพิศ ด่ำกระโทก

แผนที่