HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า


ที่ตั้ง  หมู่ 1 จิตประสงค์ ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  17 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  323 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  27.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสุริยา แสนท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.เยาวลักษณ์ อาภรศรี ครู
3. นายอิชยา กิตติเวทยานุสรณ์ ครู
4. นายคหบดี สันติภคพงศ์ ครู
5. นางเพ็ชรไพรินทร์ ด้วงมุขพะเนา ครู
6. น.ส.ปิยะนุช ประจวง ครู
7. น.ส.พัชรินทร์ พลไธสง ครู
8. น.ส.กรรณิการ์ ฉัตรครบุรี ครู
9. น.ส.รวิพันธุ์ นอกกระโทก ครู
10. นายเจนภพ อักคัง ครู
11. น.ส.นิธินันท์ แก้วสุวรรณ ครู
12. นางเยาวลักษณ์ กิจสนธิ์ ครู
13. น.ส.ศศิธร พลาปัญญากูล ครู
14. น.ส.นันทิดา จิตนิยม ครู
15. นายชัยพร ชูชาติ ครู
16. น.ส.รัชดา ปัญญาเอก ครู
17. น.ส.อาธิสา ศิริพร ณ ราชสีมา ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.ปิยนุช นอกกระโทก เจ้าหน้าธุรการ
2. น.ส.นิภาภรณ์ บ่มกระโทก
3. นายโสวัฒน์ ภูลับ นักการภารโรง

แผนที่