HRIS@Korat2

โรงเรียนเทียมนครวิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 7 หนองยายเทียม ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  18 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  315 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  120.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  30.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสมเด็จ ภิญโญยาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.สกุณา วันตะคุ ครู
3. นายคณาวุฒิ เทียนศรี ครู
4. น.ส.จารุณี เสงี่ยมรัมย์ ครู
5. นายทรงศักดิ์ จันทะเรือง ครู
6. น.ส.อรทัย สีสาวแห ครู
7. นางกฤษณา ฤาชา ครู
8. น.ส.สุนิษา คำแสนโคตร ครู
9. นายอำนวย ศิริโภคานนท์ ครู
10. นายสมชาย ดอนพุดซา ครู
11. นางณัฐธยาน์ ครอบกลาง ครู
12. นายอธิวัฒน์ ธนกิจเสถียรชัย ครู
13. นายสำเริง กลอนโพธิ์ ครู
14. น.ส.รัชฎาภรณ์ อัปกาญจน์ ครู
15. นางเพชรสมใจ ทินกระโทก ครู
16. นางลักนภา กลอนโพธิ์ ครู
17. น.ส.สุลาลัย สินสุพรรณ์ ครู
18. นายเกียรติศักดิ์ ปุ้มแม้น ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.วิไลพร เงินครบุรี

แผนที่