HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ


ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านตูม ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  15 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  315 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  12.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายกงไกร สง่าเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายเกียรติศักดิ์ จ่ามมาตย์ ครู
3. น.ส.ชนัญชิตา ชมทองหลาง ครู
4. นางสุขจิตร มีชื่อ ครู
5. น.ส.นันณภัชสรณ์ หร่องเจริญ ครู
6. น.ส.ศิริวิมล พงษ์อุดทา ครู
7. น.ส.บงกช นวลใส ครู
8. นายมานพ กำจัดภัย ครู
9. นางมยุรีย์ เมเนอร์ ครู
10. นางศิริรัตน์ พิมานสกุลวัฒน์ ครู
11. น.ส.นิจพร ภู่ละกอ ครู
12. นางแสงอรุณี จันจำปา ครู
13. นายสิทธิศักดิ์ วรรณา ครูผู้ช่วย
14. นายศุภชัย ชื่นชม ครูผู้ช่วย
15. น.ส.ศิตาภรณ์ คำมุงคุณ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. ว่าที่ร.ต.ปกาสิต นวลใส เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. น.ส.ปณิชา ใบโพธิ์
3. นายประกิต คำดี

แผนที่