HRIS@Korat2

โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์


ที่ตั้ง  หมู่ 2 โนนเสมา ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  20 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  305 คน
จำนวนห้องเรียน  13 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  12.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายอำพร ทวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางสุภาภรณ์ สารรัมย์ ครู
3. นายวิทยา พรดี ครู
4. นางดารณี อะโน ครู
5. น.ส.แสงอรุณ บุญแย้ม ครู
6. นายประจวบ เลิศไธสง ครู
7. นายอนนท์ หาญโกรธา ครู
8. นายวิจิตร สินมาก ครู
9. น.ส.จิราภา นาศรี ครู
10. น.ส.วลิฐินี เวทย์วิชานันท์ ครู
11. น.ส.นภัสฤน ประธรรมสาร ครู
12. น.ส.นารินทร์ ดาวไธสง ครู
13. นางนงนุช ทองเหลือง ครู
14. น.ส.ทัศนีย์ เย็นไธสง ครู
15. น.ส.อิศราณี ฝุ่นทอง ครูผู้ช่วย
16. นางสายใจ ชมภูมี ครูผู้ช่วย
17. นางกันยกร กองบุตร ครูผู้ช่วย
18. น.ส.คณานิศา ซ่อนกลิ่น ครูผู้ช่วย
19. น.ส.มัสยา แท่นคำ ครูผู้ช่วย
20. น.ส.อรัญญา ช้อนขุนทด ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.มนฑาทิพย์ ชาชำนาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นายจิรวัฒน์ วงศ์ดิษฐพงศ์
3. น.ส.สุภัชฌา ชดกลาง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

แผนที่