HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์


ที่ตั้ง  หมู่ 4 พิชิตคเชนทร์ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  11 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  304 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  70.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  1.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.นวนาถ กางรัมย์ ครู
2. นายเอกนรินทร์ เจษฎาสิริ ครู
3. น.ส.สุดารัตน์ คลื่นกระโทก ครู
4. น.ส.พัชรี ค้อนกระโทก ครู
5. นางสุจินดา นวลหงษ์ ครู
6. นางสุพิน ทมกระโทก ครู
7. นางวรางคณา เอี่ยมสอาด ครู
8. นางกนกรัชต์ อเนกะมัย ครู
9. นางสิริพร จิตจักร์ ครู
10. นายอำพล เชื้อประทุม ครูผู้ช่วย
11. น.ส.จีราภรณ์ ทองตะคุ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.จิราวรรณ ถองกระโทก พี่เลี้ยงเด็กพิการ

แผนที่