HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านปอพราน


ที่ตั้ง  หมู่ 1 ปอพราน ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  17 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  290 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  80.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  9.20 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายบุญจง เอี่ยมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายรัฐพงศ์ เกมสุข ครู
3. นายบุชิต แกงขุนทด ครู
4. นางจิตราภรณ์ สุขบงกช ครู
5. น.ส.ณิชาดา ดิษยบุญสุวรรณ ครู
6. นางอัจจิมา แกงขุนทด ครู
7. นางศิวพร เสาร์ประโคน ครู
8. นายสุเมธ ผินกระโทก ครู
9. นางจิราภรณ์ ประภาสโนบล ครู
10. นางอัมพร สุนทรรัตน์ ครู
11. น.ส.จันทิรา แปรนุ่น ครู
12. นางวิลาวัลย์ เลิศตะคุ ครู
13. นายนิคม บัตรจัตุรัส ครู
14. นางอ้อยทิพย์ อินทรักษ์ ครู
15. น.ส.สาวิตรี หอมหวล ครู
16. น.ส.เบญชญา คุณละทิ ครูผู้ช่วย
17. น.ส.ประนอม ฉาลี ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางจิณณ์ณิชา น้อยสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นายพิพัฒน์ ชาติกระโทก

แผนที่