HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านบุกระโทก


ที่ตั้ง  หมู่ 14 หนองหวาย ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  16 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  266 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  90.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางรมิตา สีมาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.ปาริฉัตร กลั่นกระโทก ครู
3. นางสมมาศ จรัญกลาง ครู
4. นางอารุณ สามารถกิจ ครู
5. นางภาวิณี คบขุนทด ครู
6. นางวันทนา พัทธลงกรณ์ ครู
7. น.ส.ศรสวรรค์ ฤทธิวงษ์ ครู
8. นางฐิติกมล เกียรติวีราภรณ์ ครู
9. น.ส.ทิฆัมพร ภักดีรัตน์ ครู
10. นางณัฐชยา ศิริสวัสดิ์ ครู
11. นางพยอม บัวผันสระน้อย ครู
12. นายไพฑูลย์ บัวผันสระน้อย ครู
13. นายจิรายุ สุนทรมัจฉะ ครู
14. น.ส.ศริณญา พลารักษ์ ครู
15. นางอุไร จงจอหอ ครู
16. น.ส.จุฑามาศ ทุ่งฝนภูมิ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.บุญร่วม ราวพิมาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นายสีทา เพียรผักแว่น

แผนที่