HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านละกอ


ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านละกอ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  16 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  259 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  7.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  7.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. ว่าที่ร.ต.สัญญา เขียวปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.ศิริพร จัตตุกูล ครู
3. นางชุติกาญจน์ น้อมสำโรง ครู
4. นางวาสนา ทิศกระโทก ครู
5. น.ส.อารีย์ ทิศกระโทก ครู
6. นางกัญญลักษณ์ ศิริฐาภัทรวงศ์ ครู
7. น.ส.สำเนาว์ แตงอยู่ ครู
8. น.ส.จิราพร ปัญญารัตนานนท์ ครู
9. นางภัทรา แสงพรหม ครู
10. นางอรณี กระจ่างโพธิ์ ครู
11. นายเวคิน วังคะฮาต ครู
12. น.ส.ธีระดา ทับกระโทก ครู
13. นายอุดม ลีลาน้อย ครู
14. น.ส.พิชญดา มณีวรรณ ครูผู้ช่วย
15. นายอาทิตย์ อาจกล้า ครูผู้ช่วย
16. น.ส.สุกัญญา แสนศรี ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางไอยวริญห์ พินโคกสูง เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นายสุรัตน์ ยอดสิงห์

แผนที่