HRIS@Korat2

โรงเรียนชาติวิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 9 หนองซาด ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  12 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  0 คน
จำนวนนักเรียน  252 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  21.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสมเกียรติ พึ่งจันดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายธนิตย์ อรรถสกุลรัตน์ ครู
3. นางวนิดา ขมโคกกรวด ครู
4. นายประไพร กลิ่นหอม ครู
5. นางสมมัก เชียงเครือ ครู
6. นางภักดี สมบัติภูธร ครู
7. นางสมพร เกิดแสงรัตน์ ครู
8. นายวิทยา คำดี ครู
9. นางอริสา สิงห์บุตร ครู
10. น.ส.สุกัญญา พันธุจิตร ครู
11. นางวรรณภา ธิติพิศุทธิ์กุล ครู
12. นายมงคล โคตชัง ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 0 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

แผนที่