HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านท่าลี่


ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านท่าลี่ ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  13 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  249 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  40.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  13.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสำราญ ฝากไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.ฐิติมา ม่วงศิลา ครู
3. นางสุภาพร ขุนภักดี ครู
4. น.ส.กฤษณา ฝากไธสง ครู
5. นางถิรมนัส ยอดบุญมา ครู
6. นายประดิษฐ์ พิมพา ครู
7. นางอัจฉราภรณ์ พลสิทธิ์ ครู
8. นายประชาน สิงห์ลา ครู
9. นางจริญญา เวียงสีมา ครู
10. น.ส.วราภรณ์ ศรีอาภัย ครู
11. น.ส.นันท์นภัส วรรณวงศ์ ครู
12. นางราตรี ลวกไธสง ครู
13. น.ส.มลฤดี พุดศรี ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายปฏิวัติ ลาดแก้ว นักการภารโรง

แผนที่