HRIS@Korat2

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา


ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านบุ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  16 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  247 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  10.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  11.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสุเทพ จันทีนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.วิชุดา เสริมใหม่ ครู
3. น.ส.อัญชิสา ชินชาด ครู
4. น.ส.พัชรวลี ทวรรณกุล ครู
5. น.ส.สายฝน คร้าวหาญ ครู
6. นายปิยชาด เกษกิ่ง ครู
7. น.ส.อรวี มานะดี ครู
8. นางพัชรี รักษาไพร ครู
9. นางเบญจวรรณ นาศรี ครู
10. น.ส.รสสุคนธ์ กุลพินิจ ครู
11. นายเทพฤทธิ์ นาศรี ครู
12. นางสุภาภรณ์ พาดทองหลาง ครู
13. นายอุเทน คำพิมูล ครู
14. น.ส.ฐปนัท ปล้องยาง ครูผู้ช่วย
15. นายประวิทย์ พิมพ์ศรี ครูผู้ช่วย
16. นายนวพล การค้า ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.พิชญดา มณีวรรณ
2. นายปริญญา ขอสินกลาง ครูผู้สอน

แผนที่