HRIS@Korat2

โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด


ที่ตั้ง  หมู่ 13 กอโจด-ไทรย้อย ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  17 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  245 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  60.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางอังคณา ภิญโญยาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.สุนิสา หลงทิพย์ ครู
3. นายพุทธา สร้อยพิศุทธิ์ ครู
4. น.ส.ปริตรา วอนกระโทก ครู
5. นางศมนธรณ์ วิทยกิจพิพัฒน์ ครู
6. นายธีรพันธุ์ ไกรจันทร์ ครู
7. น.ส.ลำพันธ์ ลาภทวี ครู
8. น.ส.จันจิรา วินประโคน ครูผู้ช่วย
9. น.ส.สุดารัตน์ ภาสดา ครูผู้ช่วย
10. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด ครูผู้ช่วย
11. นายนนทนันท์ จันทกุล ครูผู้ช่วย
12. น.ส.กนกเลขา โชคสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
13. นายดิลก หลงละลวด ครูผู้ช่วย
14. น.ส.ปิยะพรรณ วงษ์เทพ ครูผู้ช่วย
15. น.ส.รมิดา จรูญทองแถม ครูผู้ช่วย
16. น.ส.เดือนเพ็ญ แกมกระโทก ครูผู้ช่วย
17. น.ส.ศิลป์ศรุตา ภูนิทาน ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายชัชนันท์ ทานกระโทก ครูผู้สอน

แผนที่