HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านแสนสุข


ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านแสนสุข ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  17 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  243 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  40.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายระติเดช ทับแสนลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.เจนจิรา คูณเสลา ครู
3. น.ส.ระพีพรรณ กะริงกะรอบ ครู
4. น.ส.อัษฎางค์ แว่นศิลา ครู
5. นางวิลาพร จูมผา ครู
6. นายสุวิทย์ จูมผา ครู
7. นางสุรีพร พลเยี่ยม ครู
8. นายศุภกิจ ผิวงาม ครู
9. น.ส.วัลลภา จูมผา ครู
10. นางสุภาวดี ผิวงาม ครู
11. นางเสาวคนธ์ มดแสง ครู
12. นางวิภาพร คำภูยศ ครู
13. นางนิตยา หาพันธ์ ครู
14. นางชลธิชา แม่นศรนรา ครู
15. นางเพ็ญประภา พานิชปฐม ครู
16. น.ส.นีรนุช คุ้มราษฎร์ ครู
17. น.ส.สุพรรณี เปลกไธสง ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.มธุรส ทับแสนลี
2. นางวิภา เรดสันเทียะ

แผนที่