HRIS@Korat2

โรงเรียนรัฐการุณวิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 2 โนนนางฝ้าย ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  11 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  229 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  10.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายปริญญา โพธินา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.ธรรมชาติ ธงชัยไตรวัฒน์ ครู
3. นายอลงกรณ์ อุตชี ครู
4. นายกฤษฎาง ภัทรปรีดาพงศ์ ครู
5. น.ส.พัชรี ทุมเที่ยง ครู
6. นายธิติ อินาวัง ครู
7. น.ส.อลิสา ชั่งเลื่อย ครู
8. นายไพทูรย์ พืชทองหลาง ครู
9. น.ส.ไอระดา โมห้างหว้า ครูผู้ช่วย
10. น.ส.รัชตะวัน สืบพิมาย ครูผู้ช่วย
11. น.ส.นฤมล ม่วงทำ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.กุลธิดา สาคร เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นายวายุ พูนศรี

แผนที่