HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านขี้ตุ่น ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  17 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  226 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  36.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  25.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายชาญชัย พงษ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.พิมพ์เพชร ไปเจอะ ครู
3. นายตรัย แกลงกระโทก ครู
4. นายประเทือง ทุมพร ครู
5. นายนคร รัตนประภาวรรณ ครู
6. นางเทพี พันธุรัตน์ ครู
7. นางพวงทอง ดอกกระโทก ครู
8. น.ส.นัทธมน เปลื้องกระโทก ครู
9. น.ส.จอมขวัญ ขำโคกสูง ครู
10. นางอรุณรุ่ง พงษ์ศรี ครู
11. นายปกเกศ ยี่สารพัฒน์ ครู
12. จ.ส.อ.หญิงรัติการ สนทองหลาง ครูผู้ช่วย
13. น.ส.ณัฐนันท์ กาปัญญา ครูผู้ช่วย
14. นายธนเทพ ทิฆัมพรธีรวงศ์ ครูผู้ช่วย
15. น.ส.พิชญาภา แผลงศร ครูผู้ช่วย
16. น.ส.เกศรินทร์ ศิริชาติ ครูผู้ช่วย
17. น.ส.ณัฐยา บรรหาร ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายทวีศักดิ์ พันธุรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นายชูชาติ หวินครบุรี

แผนที่