HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก


ที่ตั้ง  หมู่ 4 ท่าตะแบก ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  16 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  5 คน
จำนวนนักเรียน  213 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  60.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายศุภดิษฐ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.กัญญภัทรสรณ์ ไข่มุกข์ ครู
3. น.ส.ภัสรา ธงกระโทก ครู
4. นายบุญมี ศรีจันทร์ ครู
5. นางสุดารัตน์ แก้วโอ่ง ครู
6. น.ส.สำรวย คงฤทธิ์ ครู
7. น.ส.จุฑามาศ ทาคำ ครู
8. นายปรีชา โภชน์พรมราช ครู
9. น.ส.อภิญญา สังฆะวรรณา ครู
10. น.ส.นิภาพร รุ่งเป้า ครู
11. นายนิพัทธ์ นาคาธร ครู
12. นางรุ้งทอง ศรีจันทร์ ครู
13. น.ส.ศิริพร อินทิแสง ครู
14. ว่าที่ร.ต.หญิงกัลย์นภัส สุขพลับพลา ครู
15. นายขัตติยะ นิฤมล ครู
16. น.ส.อทิตยา ละอองทอง ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 5 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางศิริลักษณ์ วรรณะรัก ครูผู้สอน
2. นายวธัญญู เจียรกลาง ครูผู้สอน
3. น.ส.รัชฎาพร ศรีพงพะเนาว์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
4. นางอาภัสรา ดวงกระโทก
5. นายพลอย โหน่งกระโทก

แผนที่