HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองสะแก


ที่ตั้ง  หมู่ 6 หนองสะแก ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  16 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  208 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  86.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางสุพรรนณี วิมลธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.พิชญากาญจน์ นวชีวพัฒน์ ครู
3. น.ส.มาริตา บุญประเสริฐ ครู
4. นางธันญาพัชญ์ ใจปัญญา ครู
5. นางพวงเพ็ญ แสนท้าว ครู
6. นางสรีวรรณ แปะกระโทก ครู
7. นางสุพรรณ พลารักษ์ ครู
8. นางขวัญชนก วิเศษรัมย์ ครู
9. นางณัฐธยาน์ สะแกทอง ครู
10. น.ส.เกื้อสกุล รื่นเริงใจ ครู
11. นางใจทิพย์ ด่านกระโทก ครู
12. น.ส.วชิราภรณ์ แล่นโคตร ครูผู้ช่วย
13. นายอนุวัฒน์ สุทธิวงศ์ ครูผู้ช่วย
14. น.ส.มนัสนันท์ พรมสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
15. น.ส.กมลวรรณ จันทรจิต ครูผู้ช่วย
16. น.ส.ทรายแก้ว วิเชียรรัตน์ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.รัตนาพร ผ่องผา ครูผู้สอน
2. นายธนบดี ด่านกระโทก ครูผู้สอน
3. น.ส.กัลยา จุละนันท์ ครูผู้สอน
4. น.ส.อังคณา ด้วงกระโทก

แผนที่