HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง


ที่ตั้ง  หมู่ 6 ท่าอ่าง ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  16 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  202 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  60.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายบุญเหลือ บ่อเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.กีรติกานต์ ใจเอื้อ ครู
3. นางวิภา ศรีม่วงกลาง ครู
4. น.ส.ชนัญดา สุทธารักษ์ ครู
5. นายอนิวัฒน์ พลยางนอก ครู
6. น.ส.เสาวลักษณ์ พูลทรัพย์ ครู
7. นางกฤษณา สายกระสุน ครู
8. น.ส.จุฑามณี หาแก้ว ครู
9. น.ส.วีรยา เมืองพนัส ครู
10. นางสุภา อนันตศีล ครู
11. นางวรรณา โด่งพิมาย ครู
12. นางรุ้งทิพย์ เพ็ชรกลับ ครู
13. นางนภัสชล ปรีติกุล ครู
14. น.ส.ดวงฤทัย พุดกุเรือ ครูผู้ช่วย
15. น.ส.กัลยา รักษ์ศิวะ ครูผู้ช่วย
16. น.ส.นัฐชา พัสกรภักดี ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางอุไรพร ปลิงกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นายจิระ ปลิงกระโทก

แผนที่