HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่


ที่ตั้ง  หมู่ 1 หนองไม้ไผ้ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  13 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  201 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  80.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  25.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายอนุชิต ป่วงกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.สุภาภรณ์ จำปาโพธิ์ ครู
3. นายสุพจน์ เกษสุภะ ครู
4. นายสุรินทร์ สุวะเสน ครู
5. นางราตรี เทศผ่อง ครู
6. นายสราวุธ กรองกระโทก ครู
7. น.ส.จรรยา แนะกระโทก ครู
8. น.ส.จีราพร หวังกรุงกลาง ครู
9. นายดิเรก รัตนาภรณ์ ครู
10. น.ส.ประภาพร โตพังเทียม ครูผู้ช่วย
11. น.ส.อารียา ฟักหอม ครูผู้ช่วย
12. นายวีรวัฒน์ นุชสาย ครูผู้ช่วย
13. น.ส.จิราวรรณ ทินกระโทก ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ปกรณ์ ดวงกระโทก ครูผู้สอน
2. น.ส.วิราวรรณ เซ็นกระโทก ครูผู้สอน
3. นางสีไพร มวยกระโทก
4. นายวิลัยลักษณ์ เกตุวงษ์รัมย์

แผนที่