HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองสาย


ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านหนองสาย ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  16 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  200 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  42.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  23.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสินประเสริฐ เวหา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.ปราณี ขรเกษม ครู
3. นายเดชา คานจันทึก ครู
4. นางวริษฐา ปินะถา ครู
5. น.ส.วรรณา ด้วงสีทอง ครู
6. นายนิรุติ ทรัพย์สินทวีคูณ ครู
7. น.ส.อรกัญญา บุญชมวงษ์ ครู
8. นางณัฐชยา เพชรทองหลาง ครู
9. ส.ต.อ.สง่า แก้วพิมพรม ครู
10. นายไพบูลย์ ปินะถา ครู
11. นางธณัฐดา เขื่อนคำ ครู
12. นางสมควร ตาปราบ ครู
13. น.ส.ศิริพร ปลายสวน ครู
14. น.ส.ชุติมา หันตุลา ครูผู้ช่วย
15. น.ส.ปพิชญา จงอุ้มกลาง ครูผู้ช่วย
16. นายวินัย ศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.นาฏยา ปฏิโค
2. นายชัยพร ชัยชะนะ

แผนที่