HRIS@Korat2

โรงเรียนวัดหนองพลวง


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  11 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  198 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  7.20 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  7.60 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายชำนาญ นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางณิรัชฎา แก่งทองหลาง ครู
3. นายวิเชียร ทองแจ่ม ครู
4. น.ส.วรรณรัตน์ หนูเต๊ะ ครู
5. น.ส.ละมัย สานคล่อง ครู
6. น.ส.รุ้งทิพย์ สุดเสียงสังข์ ครู
7. นางวาสนา วัชรพงศ์ ครู
8. นางพัชรี ฝอดสูงเนิน ครู
9. น.ส.ฐิตาภา จงกลาง ครูผู้ช่วย
10. น.ส.นภัสวรรณ แคนสิงห์ ครูผู้ช่วย
11. นายอดิศักดิ์ ศรีบุญมา ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายปรินทร แก้วกองสี ครูผู้สอน
2. นางจุรีพร หนพิมาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. นายรุ่งโรจน์ สุดทองหลาง ครูผู้สอน

แผนที่