HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านดงพลอง


ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านดงพลอง ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  10 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  189 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  20.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายนิเวช ช่างทำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.เบญจภรณ์ ราษี ครู
3. นางพิกุล เสนผาบ ครู
4. นางฝนทิวา บุญกระโทก ครู
5. น.ส.คนธรส นิยันตัง ครู
6. น.ส.สุภาพร ฤทธิ์ไธสง ครู
7. น.ส.ศศิธร ทีอุทิศ ครู
8. นางสุวิมล นามพิลา ครู
9. นายศิริวัฒน์ นาศรี ครู
10. น.ส.ศิรินันท์ ปะวะโน ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายอังคาร ดาสงเคราะห์ ครูผู้สอน
2. นายวิฑูรย์ นากระโทก
3. น.ส.แอน ภูมิไธสง ครูผู้สอน

แผนที่