HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์


ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านนาตาวงษ์ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  8 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  5 คน
จำนวนนักเรียน  188 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  38.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  8.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายพิสิษฐ์ ปั่นพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางอาภรณ์ สุภัทโรบล ครู
3. น.ส.ญาณิศา เทียนงูเหลือม ครู
4. นางชวนชม บุญภักดี ครู
5. น.ส.ธัญลักษณ์ ขนันไทย ครู
6. นางเกตมณี ปาปวิรัช ครู
7. น.ส.วันนิดา หวังทางมี ครูผู้ช่วย
8. นายทัศนัย ทะรังศรี ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 5 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายชัย กลายกลาง ครูผู้สอน
2. นายนรินทร์ พิณศิริ ครูผู้สอน
3. น.ส.ศุภัชญา ศรียอด เจ้าหน้าที่ธุรการ
4. นายเชย ชวนงูเหลือม
5. น.ส.ปรียานุช เจริญศิริ พี่เลี้ยงเด็กพิการ

แผนที่