HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ


ที่ตั้ง  หมู่ 2 ใหม่อุดม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  16 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  183 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  50.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  3.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายมหัศวินอภิญญา บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางชนากานต์ วรรณปะเก ครู
3. นางภัคจิรา พัฒนมานะการ ครู
4. นายสาธิต ลิ้มเจริญพรชัย ครู
5. นางวาสนา รัตนะ ครู
6. นายสุรัช คบขุนทด ครู
7. นางอัญชลินทร์ เทียมกระโทก ครู
8. นายพิจิตร ชูชีวา ครู
9. น.ส.กนกวรรณ ขจีรัมย์ ครูผู้ช่วย
10. นายวิชัย ทิศกระโทก ครูผู้ช่วย
11. น.ส.กนกอร ตุงไธสง ครูผู้ช่วย
12. นายพิริยะพงษ์ จันทร์แจ่มภพ ครูผู้ช่วย
13. น.ส.นิตติยา วงค์จำปา ครูผู้ช่วย
14. น.ส.นิษรา แจ่มจำรัส ครูผู้ช่วย
15. นายภิชญะ ไหล่ขาม ครูผู้ช่วย
16. น.ส.นาถทิวา สุบงกช ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.ศุภร แหวนจะโป๊ะ ครูผู้สอน
2. นางสุภาพร คงอาจ ครูผู้สอน
3. นางนิชาภา ชัยศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
4. น.ส.คณัสนันท์ วงชวัลณรัตน์

แผนที่