HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่


ที่ตั้ง  หมู่ 11 บ้านหลุ่งประดู่พัฒนา ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  13 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  181 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  20.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.วิภาวดี ปัจจัยโก ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางอุมาภรณ์ แหไธสง ครู
3. นางเฉลี่ย เหล่าดิ้ม ครู
4. นางสมหมาย คำจันทร์ ครู
5. น.ส.ฐิติชญา สวัสดิ์พันธ์ ครู
6. น.ส.พรทิวา มะทิมาปะเข ครู
7. นายบุญเหลือ ย่องมณี ครู
8. นางกาญจนา ปัญญาศิริสกุล ครู
9. นางสุพิน จันทร์ลอย ครู
10. นางกุสุมาวดี ย่องมณี ครู
11. น.ส.ธนัชพร เงื่อนกลาง ครู
12. น.ส.นงนุช ภูรับ ครู
13. นายวัฒนา จำปาหล้า ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.ชุตินที ปินะกัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นายยรรยง ประกอบกัน ครูผู้สอน
3. นายพิเชษฐ์ หาญชะนะ
4. น.ส.ธัญลักษณ์ คำจันทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ

แผนที่