HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองยาง


ที่ตั้ง  หมู่ 5 ตะกุดเวียน ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  9 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  177 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  7.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายรุ่งโรจน์ พรหมมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.วัลวิสา ภูยาดาว ครู
3. นายสากล มีน้อย ครู
4. นางอุทัยวรรณ เกยสูงเนิน ครู
5. น.ส.ปิยะวดี คำหล้า ครู
6. น.ส.มยุรา เนียนกระโทก ครู
7. นางนภสินธุ์ อินมะดัน ครู
8. น.ส.ฐานิตา พรหมบุตร ครูผู้ช่วย
9. น.ส.เดือนเพ็ญ รักพวกกลาง ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายประยงค์ ตรวจงูเหลือม

แผนที่