HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านหัวทำนบ ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  15 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  172 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  50.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  25.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.จงจิตต์ จงปัตนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.ศรีรัตน์ หล่อศรีรักษ์ ครู
3. นางพรรณี โคตรชมภู ครู
4. น.ส.นฤนาถ เชื้อใหญ่ ครู
5. นางยุพารัตน์ รบศึก ครู
6. น.ส.พัทธวรรณ ดาโสภา ครู
7. นางวลินดา ปะการะโพธิ์ ครู
8. นางสายหยุด โชติชุ่ม ครู
9. นายณัฐพงษ์ ย่อมไธสง ครู
10. นายยอดรัก ทองมีค่า ครู
11. น.ส.เบญญา คำมะเริง ครู
12. น.ส.สุขพัตร์ ปัจเถ ครูผู้ช่วย
13. นายอนุชิต มุงคุณคำซาว ครูผู้ช่วย
14. นายธนัช สัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
15. น.ส.สุพรรณี การกระสัง ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.วัชรัตน์ นันกระโทก ครูผู้สอน
2. น.ส.ณิชานันท์ หงษ์สมศรี
3. น.ส.ศรีสุดา จันทองทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

แผนที่