HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองปรือ


ที่ตั้ง  หมู่ 14 บ้านหนองปรือพัฒนา ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  10 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  168 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  16.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสากล พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางถาวร พานิช ครู
3. นางศุภาพิชญ์ หาญโกรธา ครู
4. นางคณิตตา เปรมจรูญ ครู
5. นายวิเชียร นาดสะพัด ครู
6. นางพรทิพย์ บัวคำ ครู
7. นางยุทัยทิพย์ ชาครนิธิพงศ์ ครู
8. นางจิรภา ปัจจัยโค ครู
9. น.ส.ปวริศา สมสอาด ครูผู้ช่วย
10. น.ส.ปิยะรัตน์ สืบค้า ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายวัชรินทร์ พรหนองแสน ครูผู้สอน
2. นายศิริชัย กิจสุชำ
3. น.ส.จุฑารัตน์ ปัจจัยโค เจ้าหน้าที่ธุรการ

แผนที่