HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองนกเขา


ที่ตั้ง  หมู่ 15 บ้านหนองนกเขา ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  9 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  155 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  40.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. ส.ต.ต.อุดม สกิจขวา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.พิชญา อริยเดช ครู
3. น.ส.วาสนา เทียมทะนง ครู
4. น.ส.อภิญญา อิทธิพัทธ์เมธี ครู
5. น.ส.สมคิด ชะม้ายกลาง ครู
6. นางวลัยลักษณ์ พลเยี่ยม ครู
7. นายอัตพร บังพิมาย ครู
8. นางพนิดา สกิจขวา ครู
9. น.ส.ชวัลนุช ลาภรัมย์ ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวิตรี ดลตรี ครูผู้สอน
2. นางวาสนา บังพิมาย
3. นายหริ่ง ราชหิรินทร์

แผนที่