HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย


ที่ตั้ง  หมู่ 4 หนองขามน้อย ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  11 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  153 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  34.60 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  34.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายอำนวย บุราณรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางอารีรัตน์ แหวนจะโป๊ะ ครู
3. นางกาญจนา โสภาใต้ ครู
4. นายศรีทัศน์ โสภาใต้ ครู
5. น.ส.นันทพร พูนหญ้าคา ครู
6. นางอารยา บุราณรมย์ ครู
7. น.ส.ศิริพร จุปะมัทถา ครู
8. น.ส.กิตติพร ทิมกระโทก ครู
9. นางทิพย์สุดา คีรีวัชรินทร์ ครู
10. นายจิรวัฒน์ การมวย ครูผู้ช่วย
11. น.ส.วิไลวรรณ จูงกลาง ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.นูฮูดา พรมสาร ครูผู้สอน

แผนที่