HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน


ที่ตั้ง  หมู่ 14 บ้านตะเคียนทอง ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  8 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  151 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  68.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  28.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสุรพล หมื่นโยชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายวีรชาติ วิทิตวุฒินันท์ ครู
3. นางสำรวย เดชะโคบุตร ครู
4. นางละออง บุบผามาลา ครู
5. น.ส.บุปผา ราชโสภา ครู
6. นางนวพรรษ ตั้งอยู่ดี ครู
7. น.ส.ธัญญรัตน์ เยื่องอย่าง ครู
8. นายกุลพงษ์ นามวงศ์ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายรัฐพงษ์ หมื่นโยชน์ ครูผู้สอน
2. น.ส.นฤชล ผิวผักแว่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. นายอะนุ คำคง
4. นายโรจน์ศักดิ์ พืชทองหลาง ครูผูสอน

แผนที่