HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านกู่ศิลาขันธ์ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  11 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  147 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  33.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  8.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสะอาด ระติเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางจิราพร สิงห์ทอง ครู
3. นายสุรัตน์ วันไธสง ครู
4. นางสุจาริน พันธ์สวัสดิ์ ครู
5. นายประพันธ์ ทองปอ ครู
6. นางคณิตา ระติเดช ครู
7. นางธนพร ชูทรัพย์ ครู
8. นายสมชาย กลางสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
9. น.ส.ปัทมา ชาวตลาด ครูผู้ช่วย
10. น.ส.ระพีพรรณ หงษาพุธ ครูผู้ช่วย
11. นายธรรศกร ชอกลำ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางพัชรี พิลาศรี ครูผู้สอน
2. นายสุทธิพงศ์ สมสะอาด

แผนที่