HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านบึงพระ


ที่ตั้ง  หมู่ 7 บึงพระ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  15 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  5 คน
จำนวนนักเรียน  146 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  85.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสนอง ฝ่ายโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางทิวาวรรณ เกริ่นกระโทก ครู
3. นางพรรษา ชวนสุข ครู
4. น.ส.ชิดชนก โพชฌงค์ ครู
5. น.ส.ณัฐวดี ทับจะบก ครู
6. นางกชกร แก้วธนากุล ครู
7. น.ส.อมรรัตน์ จิ๋ววิเศษ ครู
8. น.ส.โชติรส เจษฎา ครู
9. นายมารวย สาวิสิทธิ์ ครู
10. น.ส.วันทนี แต้กระโทก ครู
11. นางลัดดา นามคุณ ครู
12. น.ส.ยุวดี ภายดอน ครูผู้ช่วย
13. นายมติ คล้ากลาง ครูผู้ช่วย
14. นายสุริยา สิงห์วงค์ ครูผู้ช่วย
15. น.ส.พรพรรณ กึ่งกระโทก ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 5 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางวนิดา เอื้อยกระโทก ครูผู้สอน
2. น.ส.ประทุมทิพย์ ชอบป่ารัง ครูผู้สอน
3. นายสุรพล แซวกระโทก
4. น.ส.กรรณิการ์ โสรำภา ครูผู้สอน
5. น.ส.จิตรณภา ชาติบุรี

แผนที่