HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า


ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านบุวังหว้า ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  8 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  145 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  15.50 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายเจษฎา สุปัญญเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางเสาวลักษณ์ จักกะปาณี ครู
3. น.ส.ทวิพร นิยมไร่ ครู
4. น.ส.เกษร แต้วกระโทก ครู
5. นางนิตย์รดี ทินกระโทก ครู
6. น.ส.ปาริชาติ แตงกระโทก ครู
7. นายสำรวม แตงกระโทก ครู
8. น.ส.นริศราภรณ์ สมหวัง ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายอุกฤษฏ์ แฝงด่านกลาง ครูผู้สอน
2. นายธานินทร์ ฐานกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ

แผนที่