HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองบอน


ที่ตั้ง  หมู่ 6 หนองบอน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  13 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  144 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  50.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.สุรีย์พร พรมยกบัตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.ธมลวรรณ สุขนางรอง ครู
3. นางสุดาพรรณ ชัยนฤเวทย์ ครู
4. นางสยุมพร ไพเราะ ครู
5. นางระเบียบ นีละกาญจน์ ครู
6. น.ส.ภัทรธินันธ์ ภัทรดำรงพิสิฐ์ ครู
7. นางวไลลักษณ์ อ่างลี ครู
8. น.ส.ผกามาศ เทียบแสน ครู
9. น.ส.ศิริลักษณ์ ฉลาดพัฒนศักดิ์ ครูผู้ช่วย
10. น.ส.ปรียา แก้วเขียว ครูผู้ช่วย
11. น.ส.จุฬาลักษณ์ ทางไธสง ครูผู้ช่วย
12. น.ส.นิชดา ลิ่มกุล ครูผู้ช่วย
13. น.ส.สายฟ้า เมารัมย์ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายดนุพล ศรีแจ้ ครูผู้สอน
2. น.ส.ชิษณุชา ใสแจ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ

แผนที่