HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองขาม


ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  15 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  142 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  15.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายภิสิทธิ์ สมาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางประภาพันธ์ จงกระโทก ครู
3. น.ส.วีรญา ผาสุขสม ครู
4. นายสิริชัย ใช้ช้าง ครู
5. นางปัทมา พงษ์สีดา ครู
6. นายทองดี อุปถัมภ์ ครู
7. น.ส.ปิยากร เหลาประเสริฐ ครู
8. น.ส.จินตนาพร กล่ำพิมาย ครู
9. นางวราภรณ์ สาพิโต ครู
10. นายภัทรพล ไกรยา ครู
11. น.ส.สุนิสา สุทธิวงศ์ ครูผู้ช่วย
12. นายศักดิ์สิทธิ์ เมียดบำรุง ครูผู้ช่วย
13. น.ส.ขนิษฐา ถอยกระโทก ครูผู้ช่วย
14. น.ส.นุชนาถ ลาดหลาว ครูผู้ช่วย
15. น.ส.วิภาวดี แก้วลาด ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางบังอร ทองวิไล ครูผู้สอน
2. น.ส.มัทนาชา สายสุทธิ์ ครูผู้สอน
3. น.ส.วิลาวัลย์ จันทร์งาม พี่เลี้ยงเด็กพิการ
4. น.ส.อรวรรณ จันมณี

แผนที่