HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโนนพะไล


ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านโนนพะไล ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  10 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  141 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  12.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  11.50 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายปัญญา สังข์สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางกรชนก เนินนา ครู
3. น.ส.หยาดพิรุณ หลอดพันธ์ ครู
4. นางสุภมาศ ใช้ช้าง ครู
5. นางจุรีพร ทิศกระโทก ครู
6. น.ส.เบญจมาศ เนินกลาง ครูผู้ช่วย
7. น.ส.ปิยดา นามวงศรี ครูผู้ช่วย
8. น.ส.เพ็ญนภา ฉลาดเขียว ครูผู้ช่วย
9. นายพลวัต คงสรรค์เสถียร ครูผู้ช่วย
10. น.ส.อรอุมา ทุ่มกระโทก ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.มาลี ทิศกระโทก ครูผู้สอน
2. น.ส.สายสุดา รายพิมาย
3. นายสมชาย กลางสวัสดิ์

แผนที่