HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน


ที่ตั้ง  หมู่ 14 บ้านสะพานทอง ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  9 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  140 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  19.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายธนิต แทนสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางนงเยาว์ คำโส ครู
3. นางพรมนิล แทนสูงเนิน ครู
4. น.ส.ชนิกา วิชานนท์ ครู
5. น.ส.วรรณวิมล ไปเจอะ ครู
6. นายศราวุธ ตลับไธสง ครู
7. นางวันเพ็ญ ทองดี ครู
8. นายเพชรรัตน์ อินภู่ ครู
9. น.ส.ธันยาภรณ์ ศิริปรุ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายวิเชียร แก้วโคกสูง ครูผู้สอน
2. นายคำภีร์ สุพรรณกลาง

แผนที่