HRIS@Korat2

โรงเรียนชุมชนดอนไพล


ที่ตั้ง  หมู่ 15 ดอนไพล ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  10 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  140 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  80.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  9.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายศุภชัย นารีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนเพ็ชร์ ครู
3. นางอุทัยวัลย์ แขดอน ครู
4. นางสนินาถ ต้นพนม ครู
5. นางมณี ยังสุขเกษม ครู
6. น.ส.สุธาสินี มุ่งเฝ้ากลาง ครู
7. น.ส.มัณฑนา สายทอง ครูผู้ช่วย
8. น.ส.ปิยพร แพงเป๊ะ ครูผู้ช่วย
9. น.ส.นุชศรา คำนันดา ครูผู้ช่วย
10. น.ส.วิไลวรรณ มูลสิสาร ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.นงเยาว์ แก่นกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ

แผนที่