HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหินโคน


ที่ตั้ง  หมู่ 1 หินโคน ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  14 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  140 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  9.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  9.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางปิยะกุล พัวอมรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.มัณฑิตา ศรีคำ ครู
3. นายศุทธวีร์กาณฑ์ ไกรสน ครู
4. น.ส.กนกวรรณ แจ้ใส ครู
5. นายเฉลิมพัด แซ่จึง ครู
6. นางลักษณ์กมล ก่อคุณพิพัฒน์ ครู
7. น.ส.จันทร์จิรา สินปรุ ครู
8. นางบุหลัน อ่อนทะเล ครู
9. น.ส.สุดารัตน์ เจิมขุนทด ครู
10. นายสุริยา ค้าคุ้ม ครู
11. น.ส.วัชราวลี เขียวบุตร ครู
12. ว่าที่ร.ต.หญิงสุพรรณี ทองใบ ครู
13. น.ส.กันตินันท์ สำนักนิตย์ ครูผู้ช่วย
14. นายวันชนะ เภาวิเศษ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายทนงศักดิ์ จันทรวิวัฒน์ ครูผู้สอน
2. น.ส.จิราพร เตไธสง ครูผู้สอน
3. นายอนุสรณ์ สนิทชัย ครูผู้สอน
4. นายปริญญา วัจนา เจ้าหน้าที่ธุรการ

แผนที่