HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านดอนเกตุ


ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านดอนเกตุ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  10 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  133 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  80.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายบรรจบ ชวนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.จุฑารัตน์ ตั้งสัตย์วิรุฬห์ ครู
3. น.ส.กานติศา ปัดเกษม ครู
4. นางแจ่ม สุดกระโทก ครู
5. นางสุธรรมา สืบอนันต์ ครู
6. น.ส.ศิริรัตน์ แฝงกระโทก ครูผู้ช่วย
7. น.ส.ศิริพร เทพสุรินทร์ ครูผู้ช่วย
8. น.ส.พัชรมัย คัตพันธ์ ครูผู้ช่วย
9. น.ส.ปิยนุช มานะพระ ครูผู้ช่วย
10. น.ส.บัวบุษกร มิ่มกระโทก ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายวีรชน เสมสูงเนิน ครูผู้สอน
2. นายประเสริฐ โอกระโทก นักการภารโรง

แผนที่