HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)


ที่ตั้ง  หมู่ 7 โสงหนองบัว ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  10 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  133 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  3.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายฐณัฐ เกรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.ธนภร จันทร์พรม ครู
3. นายทวีชัย ทวีทรัพย์อาภรณ์ ครู
4. น.ส.นฤทัย เทศเจริญ ครู
5. นายต่วน ข้องนอก ครู
6. นางสุภาวดี พรมมา ครู
7. น.ส.ศุภิสรา ฉิมนอก ครู
8. นางบุญเรือน นันกระโทก ครู
9. น.ส.สาวิตรี สินธศักดิ์สิริ ครู
10. น.ส.พิชชาพร กิ่งโพธิ์ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.สุภาพร พินศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. น.ส.สุชาวดี จำลองมุข

แผนที่